İSTİRMARCIYA YÖNELİK CEZAİ YAPTIRIMLAR

gavel-2492011

5237 s. TCK’da cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, “cinsel saldırı”(m.102) , “cinsel taciz”(m.105), “reşit olmayanla cinsel ilişki”(m.104) ve “çocukların cinsel istismarı”(m.103) başlıkları altında dört ana grupta ele alınmıştır.
Cinsel saldırı suçları, yaşı büyük kimselere veya 15-18 yaş grubuna yönelik işlenen suçları kapsar ve basit cinsel saldırı suçları ve nitelikli cinsel saldırı suçları olarak iki ayrı kalemde incelenir.
Basit cinsel saldırı suçlarında suçun maddi unsurunun gerçekleşmesi için, cinsel tatmin ve cinsel ilişki gerçekleşmesi şartı aranmaz. Mağdurun rızası dışında olan ve failin cinsel dürtülerine tatmin etmeye yönelik her türlü davranış basit cinsel saldırı olarak değerlendirilebilir. Suç kabulü şikayete bağlıdır. Fiilden 6 ay sonrasına kadar mağdur şikayetçi olabilir.Failin kim olduğu bilinmiyorsa bu süre fiilin ve mağdurun tespiti ile başlar. Cezai yaptırım 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıdır.
Nitelikli cinsel saldırı suçlarında, mağdurun vücuduna vajinal,anal ya da oral yollardan, organ ya da cisim sokulması ( penetrasyon) durumu söz konusudur. Bu suç evli olan kişiler arasında da işlenebilir ve aynı şekilde cezai yaptırımı vardır. Yaptırımı ise 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıdır.
Cinsel taciz suçu , mağdurun yaşına bakılmaksızın, bedensel bir temas olmadan cinsel içerikli sözlü taciz, tehtid, hakaret gibi suçları kapsamaktadır. Cinsel içerikli mesaj atmak, mektup yollamak, laf atmak gibi örnekleri verebiliriz. Cinsel taciz suçunu nitelikli hale getiren bazı durumlar da şu şekilde sıralanabilir;
– suçun aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıkla işlenmesi
– suçun kamu hizmeti, aile içi ilişkinin ya da hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıkla işlenmesi
– suçun bakıcı, öğretici, vasi gibi koruma ve gözetim görevi bulunan kişiler tarafından işlenmesi
– suçun posta veya elektronik haberleşme araçları ile işlenmesi
– suçun teşhir amaçlı olarak işlenmesi
Bu hallerde verilecek ceza yarı oranında artış gösterir. Ayrıca işlenen suç sonrasında mağdur kişi bulunduğu adresi, okulu veya işi değiştirmek gibi zorunluluklarda kaldıysa, cezai yaptırım 1 yıldan az olamaz. Alınacak ceza mağdurun şikayeti üzerine 3 aydann 2 yıla kadar hapis ya da para cezası ve fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Örneğin 18 yaşının altındaki bir kişiye cinsel içerikli sms gönderildiğinde ve kişi ya da ailesi şikayetçi olduğunda 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılama yapılır.


Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda, karşılıklı rıza ile gerçekleşen bir cinsel ilişki söz konudur ancak taraflardan birinin 15-18 yaş arasında olması bir suç unsuru olarak kabul edilir. Eğer herhangi bir tehtid, cebir , baskı gibi bir durum var ise o zaman suç, çocuğun cinsel istismarı olarak değerlendirilir. Çocuğun cinsel istismarı suçundan farklı olarak, ilgili kişinin ya da ailesinin yapacağı şikayete bağlıdır. Kanunda öngörülen ceza 2 yıl ile 5 yıla kadar hapis cezasıdır.
Ancak reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu nitelikli suç kapsamına sokan hallerde bu cezai yaptırım 10 ile 15 yıl arası hapis cezası olup, takip şikayete bağlı değildir. Suçun fail tarafından, fail ile evlenme yasağı bulunan bir çocuğa karşı işlenmiş olması ya da suçun fail tarafından failin koruma ve gözetiminde olan bir çocuğa karşı işlenmiş olması , suçu nitelikli hale getirmektedir. O hallerde aynen cinsel istismar suçu gibi Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından şikayet olmasa dai resen soruşturma açılacaktır.
Cinsel istismar suçu kanundaki tam adıyla Çocuğun cinsel istimarı suçu olarak geçer.
“* 15 yaşını doldurmamış olan çocuk veya 15 yaşını doldurmakla birlikte fiilin anlam ve sonuçlarını değerlendirmekte yetersizlik sorunu yaşayan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ile,
* Diğer çocuklara karşı cebir, tehtid, baskı veya iradeyi etkileyecek herhengi bir şekilde uygulanan cinsel davranışlar, bu suçun kapsamına girer.”
Basit ve nitelikli cinsel istismar olarak farklı cezai yaptırımlar kanunen düzenlenmiştir. Buna göre ;
Basit cinsel istismar , cinsel arzuları tatmin amacına yönelik olan fakat cinsel illişki düzeyine varmayan istismarları içerir. Failin hareketlerinin cinsel tatmin sağlama amaçlı olması yeterlidir, failin tatmin edilmiş olması şartı aranmaz.
-Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi,ilgili kanunda yapılan yeni düzenleme ile 10 yıldan az olmamak şartı ile cezalandırılır.
-İstismarın sarkıntılık olarak sonuçlanması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası hükmolunur.
-Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, basit cinsel istismar halinde 10 yıldan ve sarkıntılık hallerinde de 5 yıldan daha az olamaz.
Basit cinsel istismar suçunda ceza sürelerini artıran nitelik kazandırıcı durumlar ise şu şekildedir;
-Suçun birden fazla kişi tarafından işlenmiş olması
– Suçun toplu halde yaşama zorunluluğunun sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmiş olması
– Üçüncü derece dahil olmak üzere, kan veya kayın akrabalığı içerisinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey ebebeyn , üvey kardeş veya evlat edinen tarafından işlenmiş olması,
– Mağduru koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmiş olması,
– Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmiş olması
Bu hallerde her durum için ayrı olarak verilecek ceza yarı oranında artırılır. Suçun cebir, tehtid veya silah gibi yaptırım gücü olan unsurlar eşliğinde işlenmesi durumunda ise , artırımı yapılan suça ek, tekrar yarı oranında artırım yapılarak cezaya eklenir.
Nitelikli cinsel istismar suçunda ise, çocuğun bedenine organ ya da sair cisim sokularak işlenen bir suç söz konusudur. Burada önemli olan bir ayrım noktası şudur ki, failin davranışının cinsel tatmin sağlama amaçlı olması şart değildir.
Maddede “organ” olarak genelleme yapılan, bir cinsel organ olmak zorunda değildir. Burada fail erkek ya da kadın olmasının bir önemi yoktur. Penetrasyon yani girme/sokma eylemi fail tarafından da gerçekleştirilebilir, üçünkü kişiler ve hatta mağdurun kendisi üzerinde bir araç kullanılarak da gerçekleştirilebilir.
* Çocuğun nitelikli cinsel istismarında kanunlar yeterince açık ve nettir. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair cisim sokularak gerçekleştirilmesi halinde fail 16 yıldan az olmamak kaydı ile hapis cezası alır. Ayrıca mağdur henüz 12 yaşını doldurmamış durumda ise verilecek ceza 18 yıldan az olamaz.
Bu noktada da cezayı artıran bazı unsurlar söz konusudur. Bunlar basit cinsel istimar suçunu artıran sebeplerle aynıdır. Ceza belirlemesi yapılırken bu faktörlerden her biri için ayrı olarak, cverilerek ceza yarı oranında artış yapılarak eklenir. Yine aynı şekilde suç işlenirken cebir, tehtid, baskı veya silah zoru gibi yaptırımlar kullanılmış ise, tekrar yarı oranında yapılan ceza artışı toplam hüküm süresine eklenir.
Mağdurun yaşında yanılma durumlarında, yani, mağdurun 15 yaşın altında olduğunu bilmeyen fail ile ilişkiye giren ve durumdan şikayetçi olmayan mağdur için, mahkemece suçun maddi unsurlarında hataya düşülüp düşülmediğine dair bir araştırma yapılmayacaktır. Burada failin veya avukatının, suçun maddi unsurlarında hata hali olduğunu mahkemeye sunmaları beklenir.
Mağdurun basit ya da nitelikli cinsel istismara maruz kalması sonucu bitkisel hayata girmesi veya ölmesi durumunda ise faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

Yorum yazın